hello world!

Súťažný poriadok Prešov Running Series 2024

Prešov Running Series 2024 - 2. ročník

Miesto podujatia

3 rôzne lokality v Prešove a jeho priľahlých častiach.

Organizátor

Elite League o.z., Prešov Running o.z.

Organizačný výbor:
PaedDr. Eva Lange, PhD. – riaditeľka pretekov (kontakt: 0904 850 180)
Ing. Marcela Hadviždžáková – projektová manažérka (kontakt: 0905 293 735)
RNDr. Danica Biroš Hronská, PhD. – marketingová manažérka (kontakt: 0905 379 614)

Charakteristika podujatia

Bodovaná bežecká séria pozostávajúca z troch súťažných pretekov, ktoré sa uskutočnia v mesiacoch apríl, jún a august v obľúbených častiach mesta Prešov, ale aj mimo neho. Našim hlavným cieľom je ľuďom so záujmom o beh ponúknuť širšiu ponuku behov, ktoré by mohli bežeckej komunite v Prešove pomôcť, aby sa opäť zaktivizovala a nadobudla nový rozmer.

Zapojiť sa do Prešov Running Series môžu všetky skupiny bežcov. Či ide o pravidelných alebo hobby bežcov, každý si nájde kategóriu v ktorej si s ostatnými bežcami a bežkyňami zmeria svoje sily. Každý beh ponúkne 5km určenú skôr pre hobby bežcov a tiež 10km trať, ktorá dokáže preveriť viac elitných či už pravidelných bežcov.

Vyvrcholením série bude posledné tretie podujatie, kde budú vyhodnotené celkové výsledky bežeckej série po kategóriách, kde budú v každej kategórii ocenení prví traja bežci, ktorí z jednotlivých behov získali v súčte najviac bodov.

Termíny a preteky

► 1. kolo - 27.4. 2024 – Stars Run Prešov – večerný beh centrom Prešova,
► 2. kolo – 22.6. 2024 – Airport Run – vojenské letisko Prešov - beh organizovaný v spolupráci s Ministerstvom obrany SR (tohto behu sa nebudú môcť zúčastniť cudzinci, tento beh si môžu odbehnúť virtuálne s možnosťou získania originálnej medaile a štartovacieho balíčka),
► 3. kolo – 29.8. 2024 – Beh štyroch mostov – beh okolo štyroch mostov rieky Torysy na Sídlisku III.

Podrobné informácie k jednotlivým kolám budú zverejnené samostatne. Každý pretek série bude pozostávať z dvoch tratí - 5km a 10km: Hobby kratšieho nesúťažneho behu a Profi dlhšieho súťažného behu. Dĺžky jednotlivých trás budú upresnené organizátorom. Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu a úpravu trasy.

Trasy pretekov

Budú v dĺžke 5km a 10 km.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo prispôsobiť trate/lokality/ a časy štartu aktuálnym poveternostným, či epidemiologickým podmienkam. V prípade podmienok ohrozujúcich zdravie a život účastníkov, môže organizátor preteky zrušiť. Detailné informácie k jednotlivým kolám a podmienkam účasti budú zverejnené vždy pred konkrétnym termínom pretekov.

Kategórie

Budú v dĺžke 5km a 10 km.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo prispôsobiť trate/lokality/ a časy štartu aktuálnym poveternostným, či epidemiologickým podmienkam. V prípade podmienok ohrozujúcich zdravie a život účastníkov, môže organizátor preteky zrušiť. Detailné informácie k jednotlivým kolám a podmienkam účasti budú zverejnené vždy pred konkrétnym termínom pretekov.

Kategórie:

5 km:
► ženy (od 15 rokov a staršie)
► muži (od 15 rokov a starší)

10 km:
► muži do 39 rokov
► muži 40 - 49 rokov
► muži 50 - 59 rokov
► muži 60 - 69 rokov
► muži nad 70 rokov
► ženy do 39 rokov
► ženy 40 - 49 rokov
► ženy 50 - 59 rokov
► ženy nad 60 rokov

Pretekári budú priebežne vyhodnocovaní v celkovom poradí ligy a tiež vo svojich kategóriach po jednotlivých kolách. Výsledky budú uverejnené po ukončení každého preteku na stránke www.pretekaj.sk. Celkové vyhodnotenie ligy sa uskutoční na poslednom podujatí 29.8.2024 po ukončení behu v ich zázemí, kde sa budú konať.

(Organizátor si vyhradzuje právo na zmeny v kategóriach počas jednotlivých behov.)

Meranie časov

Meranie pomocou čipov bude zabezpečené externou firmou. Čip tvorí súčasť štartového čísla a dostanete ho na prezentácii spolu so samotným štartovým číslom. Čip po dobehnutí do cieľa nemusíte vracať, ostáva vám ako pamiatka spolu so štartovým číslom.

Systém bodovania

Bodovanie bude podľa poradia v jednotlivých kategóriach (absolútneho poradia) mužov a žien nasledovne:

• 1.miesto 300 bodov,
• 2.miesto 270 bodov,
• 3.miesto 250 bodov,
• 4.miesto 245 bodov,
• 5.miesto 240 bodov,
• 11.miesto 210 bodov,
• 12.miesto 207 bodov,
• 13.miesto 204 bodov,
• 25.miesto 168 bodov,
• 26.miesto 166 bodov,
• 27.miesto 164 bodov,
• 51.miesto 116 bodov,
• 52.miesto 115 bodov,
• 165.miesto 2 body,
• 1 bod všetci ostatní, ktorí dané preteky dokončia.

Celkové vyhodnotenie výsledkov bude stanovené na základe nasledujúcich kritérii:

1. Počet odbehnutých pretekov,
2. Počet získaných bodov za umiestnenie v jednotlivých pretekoch,
3. V prípade rovnosti bodov rozhoduje najlepšie dosiahnuté umiestnenie,
4. V prípade rovnosti umiestnení rozhoduje umiestnenie v poslednom preteku.

Do celkového hodnotenia bude pretekár zaradený iba po splnení podmienky, že absolvuje aspoň dva behy z celej Prešov Running Series.

Jednotlivé kategórie budú vyhodnotené iba v prípade, že budú v danej kategórii minimálne dvaja bežci, ktorí splnia podmienky na vyhodnotenie a umiestnenie sa v danej kategórii.

V prípade nenaplnenia minimálneho množstva bežcov v niektorej z kategórii si organizátor vyhradzuje právo na zrušenie kategórie. Rovnako si usporiadateľ vyhradzuje právo aj na otvorenie novej kategórie v prípade dostatočného množstva bežcov.

Ak sa preukáže, že bežec počas pretekov podvádzal, skracoval si trať, alebo iným spôsobom nedodržal pravidlá pretekov, bude diskvalifikovaný a vylúčený z nasledujúcich pretekov organizovaných Prešov Running o.z.

Rovnako aj nešportové a hrubé správanie počas pretekov bude organizátorom penalizované vylúčením z nasledujúcich pretekov organizovaných Prešov Running o.z.

Preteká sa podľa pravidiel atletických súťaží WA a ustanovení v propozíciách podujatia.

Výsledky

Ceny

Všetci prihlásení bežci získajú po dobehu jednotlivých pretekov originálnu pamätnú medailu. Prvým trom bežcom a bežkyniam vo vypísaných kategóriách budú udelené trofeje, vecné ceny od sponzorov a partnerov podujatia. Pretekári sa musia osobne zúčastniť na vyhodnotení pretekov.

Medaily, účastnícke balíčky a ceny nebude možné posielať poštou.

Občerstvenie

Bude zabezpečené počas pretekov na jednotlivých tratiach (bližšie info bude zverejnené v propozíciách každého behu).

Štartovné

Spoločne na celú Prešov Running Series

► Online - 50 €

Zvýhodnený balíček zahňa:
• Štart na všetky 3 podujatia
• Štartovné číslo s čipom na všetky 3 behy,
• 3x Energy balíček pri prezentácii - pitný režim + športová fit tyčinka,
• 3 jedinečné kovové medaile Prešov Running Series,
• 3x zaradenie do celkovej TOMBOLY o hodnotné ceny od našich partnerov (tombolu nebude možné zakúpiť samostatne, bude určená len pre tých, ktorí si zakúpia štartovné na náš beh).

+++ ZADARMO +++
- Hodnotný bežecký balíček od našich partnerov
- Funkčné bežecké tričko v dizajne Prešov Running Series 2024
- darček od firmy GARMIN

Osobitne na jednotlivé behy: Stars Run, Airport Run, Beh Štyroch Mostov

► Stars Run
17 € do naplnenia kapacity alebo do 31.3.2024
Od 1.4. – 21.4. 2024 – 20 €

► Airport Run
17 € do naplnenia kapacity alebo do 26.5. 2024
Od 27.5. – 16.6. 2024 – 20 €

► Beh Štyroch Mostov
17 € do naplnenia kapacity alebo do 4.8. 2024
Od 5.8. – 25.8. 2024 – 20 €

Štartovné na jeden beh série obsahuje:
• Štartovné číslo s čipom,
• Energy balíček pri prezentácii - pitný režim + športová fit tyčinka,
• Jedinečná kovová medaila Prešov Running Series po dobehnutí,
• Zaradenie do celkovej TOMBOLY o hodnotné ceny od našich partnerov.

V prípade nenaplnenia kapacity bude možné zakúpiť štartovné vo výške 22 eur aj na mieste. Organizátor však negarantuje účastnícky balíček a medailu. Odporúčame preto prihlásiť sa vopred.

► V deň podujatia počas prezentácie bude registrácia spustená iba v prípade ak nebude naplnený účastnícky limit.

Registrácia bežca/bežkyne prebehne automaticky po prihlásení sa na celú sériu alebo po prihlásení na jednotlivé preteky. Registrácia na pretek je kompletná až po zaplatení štartovného.

Organizátor si vyhradzuje právo uzavrieť registráciu v prípade naplnenia účastníckeho limitu. Pokiaľ príde k zneužitiu štartovného čísla (t.j. ak organizátor zistí, že s daným číslom neštartuje účastník, ktorému bolo pridelené podľa štartovnej listiny) nasleduje diskvalifikácia účastníka štartujúceho s daným číslom a tiež na dané číslo pôvodne prihláseného pretekára. Na štarte bude registrácia možná len v prípade voľnej kapacity (usporiadateľ negarantuje pre prihlásených v deň pretekov účastnícke benefity). Pretekár si musí na prezentáciu pred štartom pretekov priniesť doklad totožnosti (prípadne kartičku poistenca) a dodržiavať pokyny organizátora jednotlivých pretekov.

Ďalšie informácie k štartovnému:
Registrácia na podujatie je kompletná až po zaplatení štartovného. V prípade neuhradenia štartovného do 3 dní od prihlásenia bude pretekár automaticky vyradený zo štartovnej listiny.

Zmeny v registrácii

Zaregistrovaný pretekár môže po prihlásení sa do svojho účtu na pretekaj.sk požiadať vždy 7 dní pred začiatkom príslušného kola o vrátenie štartovného alebo preloženie na ďalšie kolo. Poprípade je možné preniesť štartovné na iného bežca. Po tomto termíne zmeny v registrácii nie sú možné. Pri storne 7 dní pred podujatím nebude možné vrátenie štartovného.

Dôležité upozornenie

Pretekár si musí na prezentáciu pred štartom pretekov priniesť podpísaný „Súhlas dotknutej osoby“, ktorý obdrží ako súčasť potvrdenia o registrácii na svoj email po pridelení štartovného čísla. Po odovzdaní podpísaného súhlasu bude účastníkovi vydané štartovné číslo. Prevzatím štartovného čísla účastník potvrdzuje, že spĺňa a akceptuje podmienky účasti. Zároveň prehlasuje, že bude dodržiavať všetky opatrenia a pokyny organizátorov.

Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a účasťou pretekárov na podujatí. Každý účastník štartuje na svoju vlastnú zodpovednosť a zodpovedá za svoj zdravotný stav v akom nastupuje na štart a zúčastňuje sa podujatia. Organizátor zabezpečí na podujatí zdravotnú a záchrannú službu.

Tombola

Súčasťou každého behu bude aj hodnotná tombola od našich partnerov. Zmena oproti minulému roku teda bude, že časť cien bude vyžrebovaná počas Stars Run, časť počas Airport Run a posledná tombola bude počas Behu štyroch mostov. Tombolu nebude možné si zakúpiť. Štartovné číslo je zároveň tombolovým lístkom pre každého bežca. Ak si teda bežec zakúpi celé sériu, tak má v tombole tri tombolové lístky. Ak bežec nebude prítomný počas žrebovania tomboly, tak cena sa presúva do ďalšieho behu. Na poslednom Behu štyroch mostov sa v prípade neprítomnosti bežca bude tombola žrebovať ešte raz, až kým nebude mať víťaza. Tombolu môže účastník prebrať len osobne na základe preukázania sa dokladom totožnosti. V prípade maloletej osoby cenu bude môcť prebrať zákonný zástupca.

Všetky články

Kontakt

Tvoj mail použijeme výhradne len na odpoveď.
Prešov Running Series © 2024
Daruj 2% z dane
Designed by: Martin Zvolenský
chevron-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram